...

Hệ Polyester-HAA

Dòng sản phẩm bột sơn sử dụng nhựa hệ Polyester-HAA

...

Hệ Polyester-TGIC

Dòng sản phẩm bột sơn sử dụng nhựa hệ Polyester-TGIC

...

Hệ Polyester-Urithane

Dòng sản phẩm bột sơn sử dụng nhựa hệ Polyester-Urithane